(1)
Miftarah Ainul Mufid. Dampak Implementasi Amar Ma’rūf Nahi Munkar KH. Sholeh Bahruddin Terhadap Kultur Masyarakat. IMS 2020, 4, 98-107.