Miftarah Ainul Mufid (2020) “Dampak Implementasi Amar Ma’rūf Nahi Munkar KH. Sholeh Bahruddin Terhadap Kultur Masyarakat”, Journal Multicultural of Islamic Education, 4(1), pp. 98-107. doi: 10.35891/ims.v4i1.2378.