(1)
Dono Saputro, P. PERFORMANCE DRIVE TRAIN SISTEM HYBRID PADA KENDARAAN GOKART. JKIE 2020, 6, 112-120.