(1)
Khalifah. Penerapan Media Audio Visual Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid Pandaan Pasuruan. SA 2017, 8, 75-90.