PRINSIP KEJUJURAN DALAM PERDAGANGAN VERSI ALQUR’AN

  • Muhammad Nizar Universitas Yudharta Pasuruan

Abstract

Konsep  perdagangan dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Rasulullah Saw telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur.Prinsip dasar yang diletakkan oleh Rasulullah Saw adalah berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan, yang mana kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas yaitu tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang.Dengan adanya kejujuran diharapkan usaha perdagangan  seorang muslim akan semakin maju dan berkembang karenaakan mendapat berkah dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat.

References

Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Riyadh: Ri’asat Idarat al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’wa al-Da’wah wa al-Irshad, t.t.

Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, Juz II (Mesir: Maktabat ‘Ali Shubayh, t.t).

Asnawi, Haris Faulidi. Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2004.

Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. Syariah Marketing. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.

Mujahidin, Akhmad. Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Qardhawi, Yusuf.Norma dan Etika Ekonomi Islam, penerjemah Zainal Arifin, Dahlia Husin.Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Salam,Burhanuddin. Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati.Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Sinar Maju, 2000.

Section
Artikel