Pemikiran Ibnu Malik tentang Istisyhad dengan Hadis dalam Masalah Nahwu

Main Article Content

Eka Rizal
Keywords: Ibnu Malik, istisyhad, nahwu

This article discusses Ibnu Malik's thoughts on the use of hadith as a martyr and a proposition in determining the rules of nahwu. This research is qualitative in nature which relies on primary data taken from the books of nahwu by Ibnu Malik and secondary data in the form of syarah books from the book of Ibnu Malik. This study reveals the reasons for Ibnu Malik in establishing the hadith as a valid martyr based on the Prophet's fluency in Arabic, Ibnu Malik's method of performing istisyhad with hadith, several examples of Ibnu Malik's istisyhad with hadith and the responses of scholars after Ibnu Malik about istisyhad with hadith. This study also tries to examine the narrated hadith with the meaning and lahn which contained in the hadith which is used as an excuse by scholars who discard the hadith with the hadith in the discussion of nahwu.

Al-Anbariy. (1996). Luma’ al-Adillah fi Ushul al-Nahw (Atiyah Amer (ed.)). Almqvist & Wiksell.
Al-Haditsi, K. (1981). Mauqif al-Nuhat min al-Ihtijaj bi al-Hadits al-Syarif. Dar Al-Rashid.
Al-Jurjani. (1962). Al-Wisathah baina al-Mutanabbi wa Khusumih. Mathba’ah al-Irfan.
Al-Muayathah, B. M. (2010). Ta’dhidh Syahid al-Hadis al-Nabawi fi Kitab Syawahid al-Taudhih. Jami’ah Mu’tah.
Al-Muqri. (1988). Nafh al-Thayb min Ghusn al-Andalus al-Rathib (H. Abbas (ed.); 2nd ed.). Dar Shadir.
Al-Subki. (1964). Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra (M. M. Al-Thanahi (ed.)). Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
Al-Suyuthi. (1979). Bughyah al-Wu’at fi Thabaqah al-Lughawiyin wa al-Nuhat (M. A. F. Ibrahim (ed.)). Dar Fikr.
Al-Suyuthi. (2006). Al-Iqtirah fi Ushul al-Nahw (A. H. Athiyah (ed.)). Dar al-Bairuti.
Al-Syathibi. (2007). Al-Maqashid al-Syafiyah fi Syarh al-Khulashah al-Kafiyah (A. bin al-’Id Al-Tsubaiti (ed.)). Jami’ah Ummul Qura.
Al-Thabrani. (2006). Al-Mu’jam al-Kabir (H. A. Majid (ed.)). Maktabah Ibnu Taymiyah.
Al-Thanthawi, M. (1998). Al-Nuhat, Nasy’ah al-Nahw wa Tarikh Asyhur (2 (ed.)). Dar al-Ma’arif.
Asrina. (2016). Khilafiyah Nahwiyah: Dialektika Pemikiran Nahu Basrah dalam Catatan Ibn al-Anbari. MIQOT, XL(2), 410–430. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v40i2.289
Bakar, T. A. A. (2018). Al-Hadis inda Ibn Malik fi Syawahid al-Taudhih wa Tashih li Musykilat al-Jami’ al-Shahih. Al-Adab, 8(8), 80–104.
Fajjal, M. (1997). Al-Sair al-Hatsits ila al-Istisyhad bi al-Hadis fi al-Nahw al-Arabi.
Hakmi Wahyudi, Hakmi Hidayat, S. W. (2020). Pemikiran Gramatika Bahasa Arab oleh Linguistik Arab. Alfikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 19(1), 113–128. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v19i1.10235
Hanbal, A. bin. (1995). Musnad Ahmad bin Hanbal (Syuaib al-Arnauth (ed.)). Muassasah al-Risalah.
Harianto, N. (2018). Beberapa Perbedan Masalah-masalah Nahwu Antara Bashrah dan Kufah dalam Kitab Al-Inshaaf Fi Masaa’il Al-Khilaf Bain Al-Nahwiyyin Al-Basryyin Wa Alkufyyin dan Dalil-Dalil Nahwu yang Digunakan. Tsaqofah & Tarikh, 3(1), 39–48. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/ttjksi.v3i1.1552
Hayyan, A. (1997). Al-Tazyil w al-Takmil fi Syarah al-Tashil. Dar al-Qalam.
Holilullah, A. (2020). Kontribusi Pemikiran Nahw Imam Sibawaih dan Ibrahim Mustafa dalam Linguistik Arab. Alfaz, 8(1), 35–56. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32678/alfaz.Vol8.Iss1.2448
Jinni, I. (1994). Al-Muhtasab (A. K. Najjar (ed.)).
Lubis, P. (2018). Pembelajaran Nahwu Dengan Nazham Alfiyah Ibn Malik. Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat, 1(1), 25–42. https://doi.org/https://doi.org/10.31869/jkpu.v1i1.1117
Malik, I. (1977). Syarah ’Umdah al-Hafizh wa ’Uddah al-Lafizh (A. A. Al-Duriy (ed.)). Mathba’ah al-’aniy.
Malik, I. (1984). Syawahid al-Taudhih wa al-Tashih li Musykilah al-Jami’ al-Shahih (T. Mushsin (ed.); 2nd ed.). Maktabah Ibnu Taymiyah.
Malik, I. (1990). Syarah al-Tashil (A. Al-Sayyid (ed.)). Hajar.
Manas, S. A. (2014). Al-Riwayah bi al-Makna Dawa’iha wa Zhawahiruha fi Mutun al-Sunnah al-Nabawiyah. Journal Hadis, 4(7), 45–70.
Miles, M. B. (1994). Qualitative Data Analisys (2nd ed.). Sage.
Muhsin. (2015). Sejarah dan paradigma penulisan kaidah bahasa arab. Mediasi, 9(2), 46–56.
Nadhiran, H. (2013). Periwatan Hadis bil Makna Implikasi dan Penerapannya sebagai ‘Uji’ Kritik Matan di Era Modern. Jurnal Ilmu Agama, 14(2), 187–207.
Ramdiani, Y. (2015). Kajian Historis: Perkembangan Ilmu Nahw Mazhab Bashrah. El-Hikam, 8(2), 293–318.
Rini. (2019). Ushul al-Nahwi al-Arabi : Kajian Tentang Landasan Ilmu Nahwu. Arabiyatuna, 3(1), 145–162. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jba.v3i1.773
Safa, N. H. abd. (2008). Perbandingan Metode Nahw Al-Akhfash dan Al-Farra’ dalam Kitab Ma’anil Qur’an. Bahasa Dan Seni, 32(2), 139–149.
Shafir, S. A. (2006). Al-Nahwiyun wa al-Hadis al-Syarif. Jami’ah Sabi’ah Oktober.
Eka Rizal. (2021). Pemikiran Ibnu Malik tentang Istisyhad dengan Hadis dalam Masalah Nahwu. Studi Arab, 12(2), 103-119. https://doi.org/10.35891/sa.v12i2.2751