Main Article Content

Ali Mohtarom

Dalam menyikapi maslahah ta’arud an-nas wa al-maslahah ini al-Gazali menegaskan bahwa jika maslahah itu bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam nas atau ijma’ maka dalam keadaan seperti ini pada dasarnya merupakan pertentangan antara dua maksud. Yakni maslahah yang telah ditetapkan nas atau ijma’ dengan maslahah yang ada. Jika pada kenyataannya maslahah yang ada lebih kuat dibanding dengan maslahah yang telah ditetapkan nas atau ijma’ maka maslahah tersebut (yang ada dalam nas atau ijma’) dapat ditinggalkan dengan memegangi atau mengamalkan maslahah yang ada.


Keywords: Ta’arud An-Nas, Al-Maslahah, Al Gazali
A.Hanafi, Theologi Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1991.
Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Dar al-Qalam, Kuwait.
Abdul Wahab Khalaf, Masadir at-Tasyri’, Dar al Qalam, Kuwait.
Al-Gazali, Al-Mankhul Ta’liqatul Usul, tt.
Amir Abd. Aziz, ushul Fiqh al-Islami, Dar as-Salam,
An-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i, Dar al-Maarif, Beirut,
Husein Ahmad Amin, Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam, alih bahasa Bahrudin Fanani, cet. III PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999
Khudlori Bik, Tarikh Tasyri’ islami
M.Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
Muhammad Muslehudin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta
Nasrun Harun, Ushul Fiqh, Cet. II, PT. Logos Wacana Ilmu, 1997
Wahbah az-Zuhaili, ushul Fiqh Islam, Juz II, Dar al-Fikr.
Yusuf al-Qardhawi, Membumikan Syari’at Islam, alih bahasa M.Zaki dkk. Dunia Ilmu, Surabaya, 1997.

Most read articles by the same author(s)